Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2015.01.16.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 906. lapszám "Aktuális hírek" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2015.01.16. Aktuális hírek

ORAªUL BARAOLT anunþã concurs de proiecte pentru asociaþii ºi fundaþii constituite conform legii ºi culte religioase recunoscute conform legii din oraºul Baraolt ºi satele aparþinãtoare, pentru programele desfãºurate în anul 2015 în domeniile cultural, educativ-ºtiinþific, recreere ºi sport, respectiv sprijinul financiar acordat cultelor.
I. Cofinanþarea proiectelor ºi programelor culturale, educativ-ºtiinþifice ºi de recreere (sprijin minim acordat 1.000 lei).
II. Cofinanþarea programelor ºi manifestãrilor sportive. (sprijin minim acordat 1.000 lei).
III. Completarea fondurilor proprii ale unitãþilor de cult destinate:
a) întreþinerii ºi funcþionãrii unitãþilor de cult fãrã venituri sau cu venituri mici;
b) construirii precum ºi reparãrii lãcaºurilor de cult;
c) conservãrii ºi întreþinerii bunurilor de patrimoniu aparþinând cultelor religioase;
d) desfãºurãrii unor activitãþi de asistenþã socialã.
La punctele b) ºi c) au prioritate proiectele depuse pentru elaborarea documentaþiilor ºi studiilor necesare pentru restaurarea bunurilor de patrimoniu. (Sprijinul minim acordat: 1.000 lei).
Aportul propriu solicitat la toate proiectele este de minim 10% din valoarea sumei acordate.
La elaborarea documentaþiilor ºi la derularea finanþãrii se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanþãrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitãþi nonprofit de interes general.
La prezentarea proiectelor privind programele ºi proiectele culturale, educativ-ºtiinþifice, de recreere ºi de tineret se vor avea în vedere prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunãtãþirea sistemului de finanþare a programelor ºi proiectelor culturale, aprobatã prin Legea nr. 245/2001 ºi modificatã ºi completatã prin O.G. nr. 2/2008, respectiv prevederile Legii Tinerilor nr. 350/2006.
La proiectele pentru programe ºi manifestãri sportive se vor avea în vedere prevederile Legii educaþiei fizice si sportului nr. 69/2000 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Ordinului Agenþiei Naþionale pentru Sport nr. 130/2006, a Hotãrârii nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivã.
Finanþarea cheltuielilor instituþiilor de cult se realizeazã conform prevederilor O.G. nr. 82/2001 aprobatã prin Legea nr. 125/2002 ºi a H.G. nr. 1470/2002.Proiectele se depun pânã la data de 16.02.2015, orele 12.00. Proiectele pot fi depuse personal la registratura Primãriei Baraolt, sau expediate prin poºtã cu sosire pânã la data ºi ora depunerii.
Cererile de finanþare depuse cu întârziere ºi cele care nu corespund prezentului anunþ nu vor fi luate în considerare.Conform art.6 din Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finanþare nerambursabilã din fondurile publice, Anexã al HCL 38/2013, finanþãrile nerambursabile se acordã pe perioada unui an calendaristic pentru cel mult 2 proiecte, programe sau acþiuni solicitate de acelaº beneficiar.
Rugãm ca solicitanþii sã depunã documentaþiile astfel ca cele douã exemplare completate din foaia "Actele necesare pentru a participa la licitaþie de proiect" sã fie accesibile la înregistrare.
Documentaþia de proiect va fi depusã îndosariatã în dosar cu ºine.
Atragem atenþia solicitanþilor cã suma acordatã va fi viratã de cãtre Oraºul Baraolt numai dupã încheierea contractului ºi dupã decontare. Documentaþia de decont financiar va cuprinde atât sprijinul acordat cât ºi aportul propriu. Se va prezenta ºi bugetul total al proiectului.
Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite în reglementãrile legale de mai sus.
Informaþii ºi documentaþii de finanþare pot fi obþinute la Primãria Baraolt, strada Libertãþii nr.2., secretariat, tel./fax: 0267 377919, e-mail: primaria@primariabaraolt.ro, persoanã de contact Csiki László.
Documentaþia poate fi descãrcatã ºi de pe site-ul: www.primariabaraolt.ro din meniul "Proiecte".
Atragem atenþia celor interesaþi: la concurs pot participa numai organizaþii neguvernamentale ºi cultele religioase recunoscute, având sediul pe raza teritorial administrativ al Oraºului Baraolt.
Vã rugãm, la redactarea proiectului sã aveþi în vedere ºi condiþiile de decontare descrise în documentaþie, cheltuielile eligibile, sã aveþi grijã de completarea fãrã lipsuri a formularelor, de existenþa fiecãrul documet cerut.
Dacã anumite documente nu pot fi ataºate, sau nu e cazul, vã rugãm sã justificaþi într-o declaraþie.
Vã dorim mult succes!<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 906. lapszám "Aktuális hírek" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.