Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2010.07.09.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 673. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2010.07.09. Művelődés

Adatok a Nagyajtai Olvasóegylet történetéhez VI. rész
 Dr Ferenczy Géza egyesületi elnök díszbeszéde után dr. Benedek Zoltán egyleti igazgató vázolta fel röviden az egyesületi zászló történetét, azonosítva azt az egylet addigi történetével, és kérte az egylet minden tagját, „hogy tartson ki e háromszínû zászló mellett, hogy az egylet tölthesse be ama szerepet, melyet tõle a haza és a társadalom megkíván”. Ezután következett a zászlószegek beverése a különbözõ egyházak lelkészei által, imájukkal övezve. Szimbólikusan az egylet jelen és volt tagjai, valamint a társegyletek tagjai is egy-egy szeget vertek. Elõször Zathureczky József tiszteletbeli elnök és Boda Samu, tiszteletbeli jegyzõ, azután az egylet tisztikara, a társegyletek és testületek, majd a volt tagok, külsõ tagok és végül a rendes tagok. A program szüneteiben helyi Dalkör dalai tették változatossá a hangulatot. A meg nem jelent tagok levélben üdvözölték az eseményt, az õk szegeiket az elnökség verte be. A zászlót Péterffy Lõrincz háznagy vette át, azután az elnök a gyûlést bezárta. Délután 5 órakor az ünneplõ sereg az u.n. „Felsõ ligetben” épített és színes lámpákkal és zöld lombokkal díszített helyiségben találkozott pár száz fõnyire szaporodva. Itt reggel 3-ig mulatott élvezve az erre az alakomra elõkészített tûzijátékot és konfettit. A vendégek között volt olyan, aki Kolozsvárról, Budapestrõl, Nagykanizsáról, Nagyszebenbõl, Székelykeresztúrról érkezett. Az estélyen a felülfizetések összege 51 Kr., 40 Fillér volt. A volt kül- és jelenlegi rendes tagok, valamint a társegyletek és testületek részérõl a zászlószeg megváltására 389 Kr., 70 Fillér érkezett az olvasóegylet pénztárába. Az így nyert 317 Kr., 40 Fillér tiszta jövedelmet az egylet „házalapjára” fordították közli az olvasókkal Dr. Debreczy Béla egyesületi pénztáros.
1909-ben Dr. Debreczy Béla elnökletével tartott évi rendes közgyûlésen felovasták az egyesület módosított alapszabályát. Nevét ebben Polgári Olvasó Egyesületre változtatták. Célja megfogalmazásában beiktatták a “gazdasági élet fejlesztése és a függetlenségi eszmék ápolása és érvényre juttatása” szövegrészt. Az egyesület eszközeinél továbbá ott találjuk a “nyilvános elõadások és értekezletek” tartását. Leegyszerûsítették viszont a tagsági típusokat, hisz a régitõl eltérõen hiányzik a kültag típus. Leszögezik ugyanakkor, hogy nagyajtai lakós vendégként nem léphetett a kaszinóba. A tagság megszûnésénél a „törlés”-t is beiktatták. Ezt arra az esetre látták elõ, ha az egyesületi tag végleg eltávozott a településrõl és már nem kívánt részt venni annak tevékenységében. Az egyesület szervei között megjelennek a „bizottságok”. Ilyen bizottság összehívására leggyakrabban a bálok rendezése kapcsán került sor. A rendkívüli közgyûlések esetében kihangsúlyozták azon eseteket, amikor azokat össze kellett hívni: mint a választmány határozatai ellen benyújtott fellebbezések és az elnöki szék idõközi megüresedése. Általában jobban körülírták úgy a rendes, mint a rendkívüli közgyûlések összehívásának és lefolyásának módját. A választmány taglétszámát 8 személyben állapították meg, azonban az elnökön kívül elégséges volt 4 személy jelenléte az érvényes határozathozatalhoz. A tisztviselõk között a háznagy elnevezést gazdára változtatták meghagyva számára ugyanazokat a feladatokat és megjelenik az alelnöki funkció, aki abban az esetben állt az egyesület élére, ha az elnök valamilyen okból kifolyólag nem tudta ellátni feladatait. Az õ tisztéhez tartozott az igazgató helyettesítése is, annak hiányzása esetén. Az egyesület feloszlatása és vagyona elosztása esetén már csak a jótékony cél jelenik meg. A belügyminiszter 1911. március 30-án láttamozta az új szabályokat.       
1912 január 20-án a nagyajtai bál szervezõjeként már a nagyajtai úri kaszinót emlegetik. Ekkor a községháza dísztermében szervezték a mulatságot 40 tagú rendezõbizottság segítségével, amelynek elnöke dr. Ferenczy Géza kaszinóelnök volt. A muzsikát Kozák Dávid brassói cigányzenész és zenekara biztosította. A hagyományossá vált nagyajtai kaszinóbálra ekkor évrõl-évre nemcsak erdõvidékiek, de sok sepiszéki és kézdiszéki is ellátogatott.                  
folytatjuk


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 673. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.